תקנון החזרות / החלפות

מדיניות החזרות החלפות:

מדיניות ביטולים, החזרות והחלפות – מנטרה אווירה בע"מ ("החברה")

ביטול עסקה ו/או החזרת ו/או החלפת מוצר יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת מהדרבמקרהשאריזתורת"ל: office@our-mantra.com;

בוואטסאפ: 09-9517138.

לקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם למפורט בתקנון האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות מדיניות זו ו/או הוראות תקנון האתר לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק). להלן עיקרי הוראות התקנון ומדיניות הביטולים, החזרות והחלפות:

 1.         לקוח יהיה רשאי לבטל עסקת רכישה ו/או להחזיר ו/או להחליף מוצר החל מיום ביצוע עסקת הרכישה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
 2.         על אף האמור, לקוח/ה שהם אדם עם מוגבלות, אזרח/יץ ותיק/ה או עול/ה חדש/ה, כהגדרת מונחים אלה בחוק ובתקנון האתר, רשא/ית לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
 3.         ביקש/ה לקוח/ה שהוא/היא אדם עם מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עול/ה חדש/ה לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי החברה לדרוש ממנה להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא/היא אדם עם מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עול/ה חדש/ה.
 4.         ככל שהלקוח/ה קיבל/ה את המוצר נשוא הביטול, הוא/היא תוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) ושאריזתועה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 5.         החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים ובכפוף לקיום דרישות החוק.
 6.         במידה שביטל/ה לקוח/ה עסקה לפי הוראות תקנון האתר והחוק שלא עקב פגם במוצר שרכש/ה או עקב אי התאמה בין המוצר שרכשה לבין הפרטים שנמסרו לה בהודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש/ה במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הלקוח/ה תציין בכל הודעת ביטול את השם ומספר זהות.
 7.         במקרה של ביטול עסקה במקרה שאריזתורת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו ו/או במקרהשאריזתורת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו באמצעות שליח עד לחנות או משרדי החברה בהתאם לאופן מסירת המשלוח, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה לשם תיאום שליח לאיסוף החבילה.

במקרה של החלפת מוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 20 ש"ח אלא אם יתבצעה קנייה מעל 450 ש״ח ואז המשלוח הראשון בחינם; במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 35 ש"ח.

 1.         על אף האמור בסעיף 7 לעיל, מובהר כי ככל שהלקוח יבחר לקבל במקום החזר כספי, זיכוי לאתר (שובר זיכוי) – אזי, החברה לא תחייב את הלקוח בדמי ביטול כאמור בסעיף 6 לעיל ותישא בעצמה בעלות החזרת המוצר מהלקוח חזרה לחברה.
 2.         במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר שרכש הלקוח או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו בהודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, החברה תבצע בירור מול הלקוח, וככל שיידרש תתאם עם הלקוח מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם לדין ולא ייגבה מהלקוח דמי ביטול ו/או דמי משלוח.
 3.     מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (לדוגמא שני מוצרים במחיר כולל מיוחד) – ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, ההחזר הכספי ו/או הזיכוי, לפי העניין, יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר בעת הרכישה
 4. אין בזכותו של לקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

חזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרהשאריזתורת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.